Strona głównaDrukiFormularze podatkoweDeklaracje PITRozliczenia roczne PIT 2010
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 

Druki z kategorii: Rozliczenia roczne PIT 2010

Opis Pobierz
PIT-36

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010

PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie
art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
1) prowadzili:
- pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
- działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
2) uzyskali przychody:
- z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
- od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
- ze źródeł przychodów połoŜonych za granicą,
- z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika,
9) wykazują należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30e ustawy.

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niŜ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem PIT-36:

Broszura informacyjna do druku PIT-36

PIT-28/A

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnych charakterze

PIT-36L

FORMULARZ PIT-36L JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).
Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.
Załącznikami do zeznania są: PIT/B, PIT/Z i PIT/ZG

Dodatkowe pliki związane z dokumentem PIT-36L:

Broszura informacyjna do druku PIT-36L

PIT-37

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010

FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), i którzy w roku podatkowym:
1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
- wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
- emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
- świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
- należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
- stypendiów,
- przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
- przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
- należności z umowy aktywizacyjnej,
2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.
Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem PIT-37:

Broszura informacyjna do druku PIT-37

PIT-38

Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
1) odpłatnego zbycia:
- papierów wartościowych,
- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
2) objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem PIT-38:

Broszura informacyjna do druku PIT-38

PIT-39

FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym 2010 uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem PIT-39:

Broszura informacyjna do druku PIT-39

PIT/O

ZAŁĄCZNIK PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.
W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O.
Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno mąż jak i żona, należy wypełnić zarówno odpowiednie pozycje “podatnik” jak również pozycje “małżonek”. JeŜeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania podatnik korzystający z odliczeń.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem PIT/O:

Broszura informacyjna do druku PIT/O

Polecamy Oferty pracy